post

کشمش روشن، کشمش تیره! کدام بهتر است؟

بازارپسندی محصولات در طی مراحل فرآیند کردن یک محصول خوراکی نقش بسیار مهمی دارد. طوری که اگر بتوان کاری کرد که یک مادۀ خوراکی شکل جذابی داشته باشد ولی تمامی خواص آن نابود شود و با این کار فروشش دو چندان شود، حتماً همین کار انجام خواهد شد. متاسفانه تولید کنندگان ما دیگر به خواص خوراکی که تولید می کنند توجهی ندارند و حتی گاهاً دستور العمل های تولید مواد خوراکی بومی را از خارج از کشور تهیه کرده و آنها را در داخل تولید می کنند.

ادامه نوشته…